มนต์เสน่ห์ แสงเหนือที่ Murmansk

By Victorious Travel and wealth Co., Ltd/Travel License:11/11934

ติดต่อสอบถาม โทร. 089-511-1961

การเดินทาง

วันที่เดินทาง / DATERoutingเวลา / TIMEDuration
วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567Bangkok-DubaiEK 371  0310-06556.45
Dubai-Moscow (DME)EK133  0905-13405.30
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567Moscow (SVO)-MurmanskSU 1320 1130-14102.40
วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567Murmansk-Moscow (SVO)SU1319  1140-14202.40
วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2024Moscow (DME)-DubaiEK132  2330-06.15*5.45
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567Dubai-BangkokEK370 0855-18.056.10
00:00 น. – 03:10 น.คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบิน Emirates 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้น
เครื่องออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เที่ยวบินที่ EK371//EK133  
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ)
สายการบิน Emirates
13:40 น.เดินทางถึงสนามบิน Domededovo (DME) กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
 ต้อนรับด้วยรถปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์(Moscow) (เดินทางประมาณ 2 ชม)
เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์  กรุงมอสโคว์ก่อตั้งขึ้น
ในฐานะเมืองหลวงของประเทศเมื่อปี 1480 และแม้ว่าในช่วงปี 1712 จะลดความสำคัญลง
เนื่องจากรัสเซียได้ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก กรุงมอสโคว์ก็ยังคงพัฒนา
และมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ โดยหลังจากการปฏิวัติรัสเซียในปี 1917 ก็มีการย้ายเมือง
หลวงกลับมายังกรุงมอสโคว์ และกรุงมอสโคว์ก็เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการเมือง การปกครอง
การคลัง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว อย่างมั่นคงตราบจนปัจจุบัน
มอสโคว์ในฤดูหนาว

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดของกรุงมอสโคว์ “เนินเขาสแปโรว์ ฮิลล์ ”  ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง มอสโคว์ได้ทั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ Moscow Lomonosov University มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่สร้างเป็นตึกสูงใหญ่ในสมัยสตาลิน ตึกอธิการบดีสูงถึง 32 ชั้น ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งบนเนินเขาเลนิน

มหาวิทยาลัยมอสโคว์ Moscow Lomonosov University

และมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  (St. Saviour Cathedral) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ของนิกายรัสเซียนออโธดอกซ์ ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Moskva เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดมที่มีขนาดใหญ่สีทองอร่ามบนตัวมหาวิหารสีขาว และยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สูงในโลกอีกด้วย ใช้เวลาสร้างนานถึง 45 ปี เพื่อถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าและยังเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นภัยในสงคราม

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  (St. Saviour Cathedral)
 นำท่านเช็คอิน เข้าพักผ่อน ณ โรงแรมตามอัธยาศัย
19:00 น.นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
พักคืนที่1 มอสโคว์เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Swissotel Krasnay Holmy Hotel 5* Luxury hotel
โรงแรมอยู่บริเวณใจกลางเมือง ได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงมอสโคว์แห่งหนึ่ง
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  
Swissotel Krasnay Holmy Hotel
07:00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08:00 น.นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว (มอสโคว์)
11:30 น. 14:10 นเดินทางสู่เมืองมูร์มัสค์ โดยสายการบินภายในประเทศ SU1320 คณะเดินทาง
ถึงเมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) 
เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เมืองท่าสำคัญที่ตั้งอยู่ในเขต Arctic Circle
ภายในคาบสมุทรโคล่าทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ฉายาว่าเป็นเหมืองหลวง
แห่งอาร์คติค เพราะมีทางออกสู่มหาสมุทรอาร์คติค (Arctic Ocean เดินทางเข้าเมือง
ประมาณ 1 ชม)
เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เมืองท่าสำคัญที่ตั้งอยู่ในเขต Arctic Circle

พาท่านนำชม Nuclear-Powered icebreaker “Lenin” “Ленин” ความภาคภูมิใจของรัสเซียอย่างหนึ่งคือ เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ ที่สร้างได้เป็นลำแรกของโลก และยังเป็นครั้งแรกที่นำเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในการผลิตพลังงานขับเคลื่อน (ไม่ใช่เอามายิงน้ำแข็งนะ) แล้วเสร็จใช้งานในปี 1959 หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่นาน โดย โจเซฟ สตาลิน ตั้งชื่อเรือว่า “เลนิน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ วลาดิเมียร์ เลนิน เรือเลนินใช้งานอยู่ร่วม 30 ปี จนปลดระวางมาจอดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เข้าชม

Nuclear-Powered icebreaker “Lenin”

พาคณะเที่ยวชมเมืองมูร์มันสค์ ชมอนุสาวรีย์ทหารนิรนาม (Alyosha of Murmansk) ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมือง ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน สร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีกรรมของทหารกล้าที่ร่วมรบ บนเนินนี้ท่านสามารถเห็นวิวอันสวยงามของเมืองโดยรอบรวมถึงแหลมกรีนในคาบสมุทรโคล่าอีกด้วย

อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม (Alyosha of Murmansk)

UNSEEN นำชม อนุสาวรีย์เรือดำน้ำนิวเคลียร์ Kursk สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเรือดำน้ำนิวเคลียร์ “เคิร์สค์” ที่จมพร้อมลูกเรือ ในเหตุระเบิดกลางทะเลเมื่อปี 2000 คร่าชีวิตผู้คนบนเรือไปกว่า 100 ราย ในปี 2001 เคิร์สต์ได้รับการกู้ซาก และเพื่อรำลึกถึงเหยื่อกว่า 100 ราย รัฐบาลได้นำห้องบัญชาการเรือดำน้ำนิวเคลียร์บางส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหายเพียงชิ้นเดียว นำมาส่วนหนึ่งของเป็นอนุสาวรีย์

19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Tundra ที่มีชื่อเสียงด้วยเมนู ขาปูยักษ์คัมชัตก้า    
ขาปูยักษ์คัมชัตก้
พักคืนที่ 2 มูร์มันสค์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Azimut Hotel 4* ใจกลางเมือง หรือเทียบเท่า
Azimut Hotel
21:00 น.- 02:00 น. ล่าแสงเหนือ     นำท่าน “ตามล่าแสงเหนือ (Northern Lights)” หรือ “แสงออโรร่า
(Aurora Borealis)” เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืน ยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่งแสงออโรร่า(Aurora borealis) จะปรากฏ
เป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน  ชมแสงเหนือ จุดที่ทุกท่านจะมีโอกาสอย่างสูงที่จะได้พบกับแสงเหนือ กิจกรรมล่าแสงเหนือใช้เวลา 3  ช.ม. โดยไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านเดินทางไปยังบริเวณที่ห่างจากแสงไฟ พร้อมบริการถ่ายรูปให้กับท่านแบบมือ
อาชีพ ในระหว่างการล่าแสงเหนือ *** การพบเห็นแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็น ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
ตามล่าแสงเหนือ (Northern Lights)

ติดต่อสอบถาม โทร. 089-511-1961

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงที่อ่าว เทอริเบอร์ก้า (Teriberka) ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ถือว่าเป็นดินแดนสุดขอบโลก สุดปลายแผ่นดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ริมฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก แถบนี้มีอาณาเขตเขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีทางออกสู่มหาสมุทร 3 แห่ง เดิมเคยเป็นท่าเรือขนส่งขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำอุดมสมบรูณ์ แต่หลังหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางรัฐบาลได้ย้ายท่าเรือไปที่เมืองมูร์มันสค์ สัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธรรมชาติอันสวยงาม เป็นภูมิทัศน์ที่นักท่องเที่ยวประทับใจเมื่อได้มาเยือน **หมายเหตุ ถนนมุ่งหน้าสู่เทอริเบอร์ก้า บางครั้งอาจถูกปิดอันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศซึ่งจำเป็นที่จะต้องเช็คอย่างละเอียดวันต่อวัน อาจจะสลับโปรแกรมตามความเหมาะสม

เทอริเบอร์ก้า (Teriberka)
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสัมผัสกับประสบการการขับขี่สโนว์โมบิล (คันละ 2 ท่าน) ไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง สโนว์โมว์บิล คือ พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง
โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้องสนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง
สโนว์โมบิล

GRAVEYARD OF SHIPS ซึ่งอยู่ปากแม่น้ำ Teribeka เป็นท่าเรือเก่าที่ถูกทิ้งร้างมีซากเรือจมอยู่บริเวณนี้หลายลำ บางลำอยู่มาตั้งแต่กลางศตวรรษที่แล้ว สโนว์โมบิลและลากเลื่อนนำท่านมุ่งหน้าไปยัง Batarey Waterfall เพื่อชม Frozen Waterfall ที่ธรรมชาติรังสรรค์

GRAVEYARD OF SHIPS

ชม Stone Beach ชายหาดที่เต็มไปด้วยหินขนาดใหญ่ ขนานนามกันว่าเป็นหาดไข่มังกร Dragon Eggs Beach ชมสิ่งอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา หินก้อนกลมเกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถูกขัดเกลาด้วยลมและกัดเซาะน้ำทะเล วางเรียงรายกันสุดลูกหูลูกตาดูยิ่งใหญ่และอลังการมาก เป็นจุดที่ถ่ายรูปได้อย่างเพลิดเพลินมาก

Stone Beach
19:00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักคืนที่ 3เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ นำท่านเข้าสู่ที่ Igloo Aurora Village หรือเทียบเท่า ท่านอาจจะโชคดี
เห้นแสงเหนือได้จากห้องพักให้ทุกท่านได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ใน Igloo**
Igloo Aurora Village
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09:00 น.เดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)
กลางวันรับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร
13:30 นเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Saami Village) หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวชนเผ่าซามิ พาชมอาคารต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยและอาคารกระโจมเอนกประสงค์ โดยจะมีที่นั่งล้อมรอบ
ให้ชาวบ้านได้มาสาธิตเล่าเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของหมู่บ้านนี้ นอกจากนี้ภายใน
หมู่บ้านยังมีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลิน อาทิ การป้อนหญ้าแห้งให้กวางเรนเดียร์
กวางเรนเดียร์
15:00 น.นำคณะเยี่ยมชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สุนัขและฝึกสุนัขฮัสกี้ สำหรับกิจกรรม
สุนัขลากเลื่อนหรือ Husky Tours ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์มายาวนานกว่า 3,000 ปี เพื่อใช้
ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึง
ได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัข
ลากเลื่อนทั้งหมด ท่านยังสามารถทดลองนั่งลากเลื่อนสุนัขได้อีกด้วย
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ 
18.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักคืนที่ 4เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
AZIMUT HOTEL MURMANSK
ล่าแสงเหนือ ชมแสงเหนือ ณ ดินแดนสุดขอบทวีปริมฝั่งมหาสมุทรอาร์กติก เมืองมูร์มันสค์อยู่ทาง
ตอนเหนือของประเทศรัสเซียเป็นจุดที่ทุกท่านจะมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับแสงเหนือ
กิจกรรมล่าแสงเหนือใช้เวลา 3  ช.ม. โดยไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านเดินทาง
ไปยังบริเวณที่ห่างจากแสงไฟ พร้อมบริการถ่ายรูปให้กับท่านแบบมืออาชีพ
ในระหว่างการล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือที่มูร์มันสค์
เช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม และเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
11:30 น.เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1321
14:10 นเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว (มอสโคว์) จากนั้นรถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่
กรุงมอสโคว์ นำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
พิเศษ นำท่านไปถ่ายภาพ ศูนย์ธุรกิจนานาชาติมอสโคว์ ( Moscow International Business
Center, MIBC) เป็นโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์  ตึกระฟ้าของกรุงมอสโคว์ ที่แสดงให้เห็นถึง
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี
ศูนย์ธุรกิจนานาชาติมอสโก ( Moscow International Business Center, MIBC)

นำชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) มีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี เปรียบเสมือน พระราชวังของประชาชน Palaces for the People ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

20:00 – 22:30 น.ล่องเรือตัดน้ำแข็งในฤดูหนาว พร้อมรับประทานอาหารค่ำ บนเรือหรู Radisson
Royal Cruise แม่น้ำ Moskva แม่น้ำสายหลักของกรุงมอสโคว์ ในบรรยากาศแบบสบายๆ
กรุงมอสโคว์ในยามค่ำคืน ประดับด้วยแสงสีอย่างสวยงาม ตระการตาและสถานที่ท่องเที่ยว
สำคัญตลอดเส้นทาง (ใช้เวลาบนเรือประมาณ 2.30 ชม.) ผ่านชมได้มุมสวยๆ ถ่ายภาพ
วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ผ่านชม “สะพานลอยฟ้า”
(Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่สร้างยื่นขึ้นไปเหนือแม่น้ำ สร้างขึ้น
จากคอนกรีตและไม้ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 3,000-4,000 คน
ได้เป็นจุดชมวิวสวยๆ ริมแม่น้ำอีกแห่งหนึ่ง
Radisson Royal Cruise และวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
สะพานลอยฟ้า (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที่สร้างยื่นขึ้นไปเหนือแม่น้ำ Moskva
พักคืนที่ 5 มอสโคว์เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Swissotel Krasnay Holmy Hotel 5* Luxury hotelโรงแรมอยู่
บริเวณใจกลางเมือง ได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงมอสโคว์ แห่งหนึ่ง
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
Swissotel Krasnay Holmy Hotel
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางจากโรงแรม
ชมมรดกโลกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จัตุรัสแดง (Red Square) ในภาษารัสเซีย แปลว่า
สวยงาม เป็นสีแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งและชัยชนะ จตุรัสแดงตั้งอยู่ในย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญ
ของกรุงมอสโคว์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียเป็นอย่างมาก และยังได้รับการบันทึก
เป็นมรดกโลกอีกด้วย ชม สุสานเลนนิน (Lenin mausoleum) อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอล
เซวิค ผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ที่ปัจจุบันได้ล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต
วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s cathedral)(ถ่ายภาพด้านนอก) สีสันของรัสเซียสัญลักษณ์ของ
กรุงมอสโคว์ สร้างโดยพระเจ้าอีวาน เป็นวิหารที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 16 ของรัสเซีย ศิลปะในการก่อสร้างเป็นแบบรัสเซียโบราณที่ยิ่งใหญ่
และสวยงามไม่ซ้ำใครในโลก
วิหารเซนต์บาซิล (St. Basil’s cathedral)
จัตุรัสแดง (Red Square)

ถ่ายภาพด้านนอกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (State Historical Museum) เป็นอาคารที่ได้รับการเป็นมรดกโลก รูปทรงอาหารเหมือนเทพนิยายที่งดงามที่โดดเด่นอย่างมากในจตุรัสแดงแห่งนี้ State Historical Museum สร้างในปี 1872 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรัสเซียยุคใช้เวลา 11 ปี ในการก่อสร้างภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุมีค่าที่เกี่ยวข้องกับประเทศรัสเซียทั้งหมด โดยชั้นล่างที่มี 22 ห้องจัดแสดงเกี่ยวกับของตั้งแต่ยุคหินไปจนถึงศตวรรษที่ 17

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (State Historical Museum) อาคารสีแดงด้านหลังหอนาฬิกา

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ห้างสินค้าเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในในกรุงมอสโคว์ สร้างในปี 1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในรูปแบบ Russian Revival มีหลังคากระจกโค้งและโครงเหล็ก ให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายถึง 200 ร้านค้า จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าประเภทของที่ระลึก บริการพิเศษ นำท่านชิมลิ้มลอง ไอศกรีมมอสโคว์ ที่เลื่องลือเป็นไอศกรีมสูตรพิเศษที่ได้จัดจำหน่ายตั้งแต่สมัยยุคสหภาพโซเวียต ในช่วงหน้าหนาวมากๆ ก็จะจัดจำหน่ายกันกลางลานจตุรัสแดงเลยทีเดียว กล่าวกันว่ายิ่งหนาวเท่าไร ไอศกรีมก็ยิ่งอร่อย..รสชาติอร่อยสุดๆ ที่ใครๆ มาแล้วต้องลอง

ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM)
ไอศกรีมมอสโคว์

พิเศษ นำท่านถ่ายภาพ จุด 0 กิโลเมตร (Kilometer Zero) ของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่หน้าโบสถ์ไอบีเรียศักดิ์สิทธ์ Kilometer Zero ใช้แผ่นโลหะทองแดงในการทำเครื่องหมายและจากศูนย์กลางมอสโก วัดจากเริ่มต้น ณ จุดนี้ ท่านสามารถอธิษฐานขอพรได้ โดยอธิษฐานแล้วโยนเหรียญข้ามไหล่

พิเศษ นำท่านชม จตุรัสถนนคนเดิน มาเนชนาย่า (Manezhnaya Square) เป็น ทางเท้าในเขต Tverskoy ใจกลางกรุงมอสโคว์ สร้างขี้นในปี 1798 จัตุรัสนี้เป็นส่วนสำคัญของดาวน์ทาวน์มอสโคว์ โดยเป็นจุดเชื่อมต่อจัตุรัสแดง (ซึ่งทอดยาวหลังประตูไอบีเรียไปทางทิศใต้ทันที) กับถนนสายหลัก Tverskaya Street ซึ่งเริ่มต้นที่นี่ และวิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือในทิศทางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ยังเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟใต้ดินมอสโกสามแห่ง โดมแก้วมีลักษณะเป็นลูกโลกอยู่เหนือห้างสรรพสินค้าใต้ดินลึกถึง 4 ชั้นตึก ที่มีสินค้ามามายในราคาที่ย่อมเยา

จตุรัสถนนคนเดิน มาเนชนาย่า (Manezhnaya Square)
กลางวันพิเศษ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Turandot Palace ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และ
ได้ชื่อว่าเป็นภัตตาคารที่หรูหราสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยสถาปัตยกรรม
ศตวรรษ ที่ 19.  
ภัตตาคาร Turandot Palace

นำท่านเดินทางไป Mega Mall เป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์ ให้ท่านได้มีโอกาสอิสระในการช้อปปื้ง ซื้อของฝาก เช่น ช้อคโกเล็ต ก่อนกลับ  

Famous Red October Chocolate
17:00 น.จากนั้น นำคณะออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโดเมเดโดว่า DME (มอสโคว์)
23:30 น.นำคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่  EK132//370
แวะต่อเครื่องที่ดูไบ

ติดต่อสอบถาม โทร. 089-511-1961

18.50  น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อ่านหรือดาวน์โหลดรายละเอียดจาก PDF ไฟล์