Electronic Travel Authorization

ประเทศไทยถือเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญของประเทศแคนาดา ในเรื่องต่างๆ เช่น การค้า ควำมปลอดภัยและความมั่นคง การศึกษา และการปกครอง ทางแคนาดาจึงตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะทำให้กำรเดินทางระหว่ำงสองประเทศสะดวกยิ่งขึ้น แคนาดามีความยินดีที่จะประกาศว่าได้บรรจุประเทศไทยเข้ำสู่โปรแกรม Electronic Travel Authorization (eTA)

Electronic Travel Authorization (eTA)
โปรแกรม eTA จะช่วยส่งเสริมให้มีกำรเดินทาง การท่องเที่ยวและธุรกิจระหว่ำงประเทศมากขึ้น

Electronic Travel Authorization (ETA) คือระบบการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศทางออนไลน์ โดยไม่ต้องไปทำกระบวนการที่สถานที่ตรวจคนเข้าประเทศ (immigration) หรือที่ตั้งของสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ การอนุญาตนี้มักนำมาใช้ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง และประเทศนั้นได้ตั้งระบบ ETA เพื่อให้การเข้าประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย.

กระบวนการที่ต้องทำเพื่อขอ ETA มักนำเสนอให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ, โดยทั่วไปแล้ว, นักท่องเที่ยวต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลพาสปอร์ต, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลงในระบบ. หลังจากนั้น, ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลและให้การอนุญาตในที่สุด.

ควรทราบว่า ETA ไม่ได้แทนที่วีซ่า (Visa) ทั้งหมด แต่มักถูกใช้สำหรับการเข้าประเทศเพื่อเป็นการทดแทนหรือเสริมเติมกับกระบวนการวีซ่าทั่วไป นอกจากนี้, ประเทศต่าง ๆ มีระบบ ETA ที่แตกต่างกันไป, ดังนั้น, ควรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไป

โดยคนไทยที่เคยถือวีซ่าชั่วคราวของแคนาดาในช่วงระยะเวลำ 10 ปีที่ผ่านมา หรือคนไทยที่ถือวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นขอ eTA แทนวีซ่า เมื่อต้องการเดินทางไปแคนาดาด้วยเครื่องบินโดยสาร การใช้ eTA สำหรับเดินทางทางอากาศแทนการขอวีซ่า จะทำให้ขั้นตอนต่างๆ รวดเร็ว สะดวก และประหยัดค่าธรรมเนียมมากขึ้น eTA สามารถใช้เดินทางไปแคนาดาสำหรับจุดประสงค์ชั่วคราว เช่น เพื่อทำธุรกิจ หรือท่องเที่ยว และจะอยู่ได้นานถึง 6 เดือน

โปรแกรม eTA จะช่วยส่งเสริมให้มีกำรเดินทาง การท่องเที่ยวและธุรกิจระหว่ำงประเทศมากขึ้น และยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้านสังคมและวัฒนธรรม อีกหนึ่งโครงการที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ก้บคนไทย คือ Canada’s Transit Without Visa ที่อนุญาตให้คนไทยที่โดยสำรเครึ่องบินผ่านแคาดาเพื่อเดินทางไปหรือกลับจำกสหรัฐอเมริกาโดยไมต้องใช้วีซ่าแคนาดา โครงการดังกล่าวสนับสนุนนโยบายของแคนาดาในการกระชับความสัมพันธ์และเสริมมิตรภาพระหว่างแคนาดากับไทยและประเทศในภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวของแคนาดาอยู่แล้ว สามารถใช้เพื่อเดินทางไปยังแคนาดาได้ตามปกติ

ผู้ที่มีคณสมบัติไิม่ครบในการยื่นขอ eTA หรือผู้ที่จะเดินทางเข้าแคนาดาโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร (เช่น รถยนต์ รถประจำทาง รถไฟ และเรือ—รวมถึงเรือสำราญ) ยังคงต้องขอวีซ่าแคนาดาตามปกติ  ท่านสามารถตรวจสอบคุณสมบัติใินกำรขอ eTA รวมทั้งวิธีการสมัครไดที่